విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

ఇంటిపేరు నిర్వచనం

చివరి పేరు నిర్వచనం: ఇంటిపేరు యొక్క ఇతర భాషలలో, స్పెల్లింగ్ మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ ఇంటిపేరు. ఇంటిపేరు యొక్క నిర్వచనం తెలుసుకోండి.

లేదా
మీ ఇంటి పేరు:
ఇంటిపేరు నిర్వచనం పొందండి