విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

ఇతర భాషల్లో పేరు పెట్టండి

వేరొక దేశంలో పేరు మీ భాషకు ఎలా సంబంధించాలో తెలుసుకోండి.

లేదా
నీ పేరు:
ఇదే మొదటి పేర్లను పొందండి