విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

క్రిస్టియానో ​​ మొదటి పేరు నిర్వచనం

క్రిస్టియానో ​​ పేరు నిర్వచనం: ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ పేరు, క్రిస్టియానో ​​ మొదటి పేరు గల పురుషుడు మరియు పురుష రకాలు.

క్రిస్టియానో ​​ ను నిర్వచించండి

Italian and Portuguese form of క్రిస్టియన్. A famous bearer is Portuguese soccer player Cristiano Ronaldo (1985-).

క్రిస్టియానో ​​ బాలుడి పేరు?

అవును, క్రిస్టియానో ​​ అనే పేరు పురుష లింగ ఉంది.

పేరు క్రిస్టియానో ​​ యొక్క స్త్రీ రూపాలు

పేరు క్రిస్టియానో ​​ కు సమానమైన ఆడ పేర్లు ఉన్నాయి. మహిళలు క్రిస్టియానో ​​ పేరుతో పేర్లు పెట్టారు:

మొదటి పేరు క్రిస్టియానో ​​ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

క్రిస్టియానో ​​ లో అత్యంత సాధారణమైనది ఇటాలియన్, పోర్చుగీస్.

మొదటి పేరు క్రిస్టియానో ​​ కోసం ఇలాంటి పేర్లు

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

మొదటి పేరు క్రిస్టియానో ​​ గురించి మరింత

పేరు యొక్క క్రిస్టియానో ​​ అర్థం

క్రిస్టియానో ​​ అంటే ఏమిటి? క్రిస్టియానో ​​ పేరు యొక్క అర్థం.

 

మొదటి పేరు యొక్క క్రిస్టియానో ​​ మూలం

ఎక్కడ నుండి క్రిస్టియానో ​​ పేరు వచ్చింది? మొదటి పేరు క్రిస్టియానో ​​ యొక్క మూలం.

 

క్రిస్టియానో ​​ మొదటి పేరు నిర్వచనం

ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ మొదటి పేరు, క్రిస్టియానో ​​ మొదటి పేరు గల స్త్రీ మరియు పురుష రకాలు.

 

ఇతర భాషలలో క్రిస్టియానో ​​

ఇంకొక దేశంలో మరొక భాషలో మొదటి పేరును క్రిస్టియానో ​​ మొదటి పేరుకు సంబంధించినది ఎలాగో తెలుసుకోండి.

 

క్రిస్టియానో ​​ ను ఎలా ఉచ్చరించాలో

మీరు క్రిస్టియానో ​​ ను ఎలా ఉచ్చరించాలి? క్రిస్టియానో ​​ ను పలుకుతారు. క్రిస్టియానో ​​ యొక్క ఉచ్చారణ

 

ఇంటిపేరుతో క్రిస్టియానో ​​ అనుకూలత

ఇంటిపేరుతో క్రిస్టియానో ​​ అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఇతర పేర్లతో క్రిస్టియానో ​​ అనుకూలత

ఇతర పేర్లతో క్రిస్టియానో ​​ అనుకూలత పరీక్ష.

 

క్రిస్టియానో ​​ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా

క్రిస్టియానో ​​ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా