విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

కెజియా మొదటి పేరు నిర్వచనం

కెజియా పేరు నిర్వచనం: ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ పేరు, కెజియా మొదటి పేరు గల పురుషుడు మరియు పురుష రకాలు.

కెజియా ను నిర్వచించండి

Variant of కెజియా.

కెజియా ఒక అమ్మాయి పేరు?

అవును, కెజియా అనే పేరు స్త్రీల లింగం.

మొదటి పేరు కెజియా ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

కెజియా లో అత్యంత సాధారణమైనది బైబిల్.

మొదటి పేరు కెజియా కోసం ఇలాంటి పేర్లు

మొదటి పేరు కెజియా కోసం ఇతర స్పెల్లింగులు

קְצִיעָה (Ancient Hebrew)

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

మొదటి పేరు కెజియా గురించి మరింత

పేరు యొక్క కెజియా అర్థం

కెజియా అంటే ఏమిటి? కెజియా పేరు యొక్క అర్థం.

 

మొదటి పేరు యొక్క కెజియా మూలం

ఎక్కడ నుండి కెజియా పేరు వచ్చింది? మొదటి పేరు కెజియా యొక్క మూలం.

 

కెజియా మొదటి పేరు నిర్వచనం

ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ మొదటి పేరు, కెజియా మొదటి పేరు గల స్త్రీ మరియు పురుష రకాలు.

 

ఇతర భాషలలో కెజియా

ఇంకొక దేశంలో మరొక భాషలో మొదటి పేరును కెజియా మొదటి పేరుకు సంబంధించినది ఎలాగో తెలుసుకోండి.

 

కెజియా ను ఎలా ఉచ్చరించాలో

మీరు కెజియా ను ఎలా ఉచ్చరించాలి? కెజియా ను పలుకుతారు. కెజియా యొక్క ఉచ్చారణ

 

ఇంటిపేరుతో కెజియా అనుకూలత

ఇంటిపేరుతో కెజియా అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఇతర పేర్లతో కెజియా అనుకూలత

ఇతర పేర్లతో కెజియా అనుకూలత పరీక్ష.

 

కెజియా పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా

కెజియా పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా