విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

ఇంటిపేరు అర్ధం

మీ ఇంటిపేరు ఇతర పారామితుల ద్వారా ఇతర వ్యక్తులకు అర్థం.

లేదా
మీ ఇంటి పేరు:
ఇంటిపేరు అర్థం చేసుకోండి