విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

మొదటి పేరు యొక్క దయ మూలం

మొదటి పేరు దయ యొక్క మూలం. వివిధ దేశాల మరియు భాషలలో మొదటి పేరు దయ యొక్క మూలం చరిత్ర.

మొదటి పేరు దయ యొక్క మూలం

Gratia >

పురాతన రోమన్ (పదం)

దయ >

ఇంగ్లీష్

మొదటి పేరు దయ యొక్క పూర్తి చెట్టు

Gratia >

పురాతన రోమన్ (పదం)

 
 
గ్రాసా >

పోర్చుగీస్

 
 
 
గ్రాసిలియా >

పోర్చుగీస్ (విపులీకరణ)

 
 
దయ >

ఇంగ్లీష్

 
 
 
గ్రాసిలిన్ >

ఇంగ్లీష్ (Modern) (విపులీకరణ)

 
 
 
గ్రాసియే >

ఇంగ్లీష్ (క్షీణత)

 
 
గ్రాసియా >

స్పానిష్

 
 
 
గ్రాసిఎల >

స్పానిష్ (విపులీకరణ)

 
 
గ్రాజ్జా >

పోలిష్

 
 
గ్రాటియా >

జర్మన్

 
 
గ్రాజియా >

ఇటాలియన్

 
 
 
గ్రజియెల్లా >

ఇటాలియన్ (క్షీణత)

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

మొదటి పేరు దయ గురించి మరింత

పేరు యొక్క దయ అర్థం

దయ అంటే ఏమిటి? దయ పేరు యొక్క అర్థం.

 

మొదటి పేరు యొక్క దయ మూలం

ఎక్కడ నుండి దయ పేరు వచ్చింది? మొదటి పేరు దయ యొక్క మూలం.

 

దయ మొదటి పేరు నిర్వచనం

ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ మొదటి పేరు, దయ మొదటి పేరు గల స్త్రీ మరియు పురుష రకాలు.

 

దయ కోసం మారుపేర్లు

దయ చిన్న పేర్లు. మొదటి పేరు దయ కోసం మారుపేర్లు.

 

ఇతర భాషలలో దయ

ఇంకొక దేశంలో మరొక భాషలో మొదటి పేరును దయ మొదటి పేరుకు సంబంధించినది ఎలాగో తెలుసుకోండి.

 

దయ ను ఎలా ఉచ్చరించాలో

మీరు దయ ను ఎలా ఉచ్చరించాలి? దయ ను పలుకుతారు. దయ యొక్క ఉచ్చారణ

 

ఇంటిపేరుతో దయ అనుకూలత

ఇంటిపేరుతో దయ అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఇతర పేర్లతో దయ అనుకూలత

ఇతర పేర్లతో దయ అనుకూలత పరీక్ష.

 

దయ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా

దయ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా