విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

దర్శన్ మొదటి పేరు నిర్వచనం

దర్శన్ పేరు నిర్వచనం: ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ పేరు, దర్శన్ మొదటి పేరు గల పురుషుడు మరియు పురుష రకాలు.

దర్శన్ ను నిర్వచించండి

Means "seeing, observing, understanding" in Sanskrit.

దర్శన్ బాలుడి పేరు?

అవును, దర్శన్ అనే పేరు పురుష లింగ ఉంది.

పేరు దర్శన్ యొక్క స్త్రీ రూపాలు

పేరు దర్శన్ కు సమానమైన ఆడ పేర్లు ఉన్నాయి. మహిళలు దర్శన్ పేరుతో పేర్లు పెట్టారు:

మొదటి పేరు దర్శన్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

దర్శన్ లో అత్యంత సాధారణమైనది భారతదేశంn, హిందీ, మరాఠీ, గుజరాతి, కన్నడ.

మొదటి పేరు దర్శన్ కోసం ఇతర స్పెల్లింగులు

(హిందీలో, మరాఠీలో), (గుజరాతీలో), (కన్నడలో)

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

మొదటి పేరు దర్శన్ గురించి మరింత

పేరు యొక్క దర్శన్ అర్థం

దర్శన్ అంటే ఏమిటి? దర్శన్ పేరు యొక్క అర్థం.

 

మొదటి పేరు యొక్క దర్శన్ మూలం

ఎక్కడ నుండి దర్శన్ పేరు వచ్చింది? మొదటి పేరు దర్శన్ యొక్క మూలం.

 

దర్శన్ మొదటి పేరు నిర్వచనం

ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ మొదటి పేరు, దర్శన్ మొదటి పేరు గల స్త్రీ మరియు పురుష రకాలు.

 

ఇంటిపేరుతో దర్శన్ అనుకూలత

ఇంటిపేరుతో దర్శన్ అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఇతర పేర్లతో దర్శన్ అనుకూలత

ఇతర పేర్లతో దర్శన్ అనుకూలత పరీక్ష.

 

దర్శన్ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా

దర్శన్ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా