విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

జోషి నిర్వచనం

జోషి ఇంటిపేరు నిర్వచనం: చివరి పేరు జోషి యొక్క ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ ఇంటిపేరు.

జోషి ను నిర్వచించండి

From Sanskrit ज्योतिश (jyotisha) meaning "astronomer".

జోషి ఇంటిపేరు ఎక్కడ నుండి వస్తుంది?

జోషి లో భారతదేశంn, హిందీ, మరాఠీ, గుజరాతి, నేపాల్i సర్వసాధారణమైనది.
చివరి పేరు జోషి కోసం మూల: వృత్తి.

ఇంటిపేరు జోషి కోసం ఇతర స్పెల్లింగులు

(హిందీలో, మరాఠీలో, నేపాలీలో), (గుజరాతీలో)

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

ఇంటిపేరు గురించి జోషి

జోషి ప్రాముఖ్యత

జోషి అంటే ఏమిటి? ఇంటిపేరు జోషి యొక్క అర్థం.

 

జోషి మూలం

జోషి ఇంటిపేరు ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? ఇంటిపేరు జోషి యొక్క మూలం.

 

జోషి నిర్వచనం

చివరి పేరు జోషి యొక్క ఇతర భాషల, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ ఇంటిపేరు.

 

జోషి ఇంటిపేరు వ్యాప్తి చెందుతోంది

చివరి పేరు జోషి ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? చివరి పేరు జోషి ఎంత సాధారణమైనది?

 

పేర్లతో జోషి అనుకూలత

పేర్లతో జోషి అనుకూల పరీక్ష.

 

ఇతర ఇంటిపేరులతో జోషి అనుకూలత

ఇతర ఇంటిపేరులతో జోషి అనుకూల పరీక్ష.

 

జోషి తో వెళ్ళే పేర్లు

జోషి తో వెళ్ళే పేర్లు